ท่านใดมีความประสงค์บริจาคเงินเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มี 2 ช่องทางดังนี้

1.ธนาณัติ / เช็คธนาคาร /ตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายในนาม :: 
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ตู้  ปณ. 3 คอหงส์ 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัด สงขลา   90112

2.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่   565-2-18810-7
ชื่อบัญชี กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินของ ธนาคารพร้อมแบบบริจาค
สมทบเข้ากองทุน  มาที่  ตู้  ปณ.  3  คอหงส์  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่     จ.สงขลา      90112
หรือทาง  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มีข้อสงสัย โทรสอบถาม คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ 0 7428 8033 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สามารถ Download แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกองทุนย่อยในกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มการบริจาค