• กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

 • ทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

 • ทุนอนุสรณ์   30  ปี

 • ทุน รศ.ดร.ศิริพงษ์  ศรีพิพัฒน์

 • ทุน ศ.ดร.บุญพฤกษ์   จาฏามระ

 • ทุนอาจารย์ใหญ่
 • ทุนเคมีสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม

 • ทุนฉุกเฉิน

 • ทุนกระปุกออมสินเพื่อน้อง

 • ทุนบริษัท หลุยส์  ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย)  จำกัด

 • ทุนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 15

 • ทุน 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 • ทุน ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

 • ทุน ศ.ดร.พิเชษญ์ – รศ.ดร.อรุณี วิริยะจิตรา

 • ทุน ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน์

 • ทุนไพศาลย์-เกศินี สุขุมังกูร

 • ทุนรหัส 2120099

 • ทุน ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย

 • ทุนรศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล

 • ทุนวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

 • ทุน ดร.เลขา ไชยสร
 • ทุนต้นกล้าบานบุรี