25

 

วัตถุประสงค์ของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

1. เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั้งภาครัฐ และเอกชน
2. เพื่อนำดอกผลที่ได้จากกองทุน ไปใช้พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทุนนักศึกษา สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้