1234860273

 

ประวัติความเป็นมาของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุนย่อยต่างๆ ขึ้นในคณะเป็นการภายใน เนื่องในโอกาสต่างๆ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกระเบียบการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานหนึ่งสามารถจัดตั้งกองทุนได้เพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอขอก่อตั้ง ”กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (ซึ่งถือว่าเป็นวันก่อตั้งกองทุนคณะวิทยาศาสตร์) โดยรวมกองทุนต่างๆ เดิมของคณะฯ เป็นกองทุนย่อยอยู่ภายใต้กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานบริหาร ดำเนินการบริหารดอกผลของทุกกองทุน ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน