เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและรับมอบกระปุกออมสินจากสมาชิกกระปุกออมสิน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตอันเป็นกุศล โดยยอดเงินบริจาคในปีนี้รวมทั้งสิ้น 464,830.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
     โดยจะนำเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับกำลังใจดี ๆ จากการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพร รัชตพิมลชัย ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา รุ่นที่ 10 หัวข้อเรื่อง “ออกแบบชีวิตสู่ความสำเร็จ” โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้

 

20161121140309 e702b82c me

20161121134821 cde6d008 me

20161121134935 c39c2555 me20161121135749 d3dac557 me20161121134226 d389900d me20161121140051 afe09ad6 me