เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560            ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและรับมอบกระปุกออมสินจากสมาชิกกระปุกออมสิน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตอันเป็นกุศล โดยยอดเงินบริจาคในปีนี้รวมทั้งสิ้น 440,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะนำเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

 นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และยังได้รับกำลังใจดีๆ จากการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ “รู้จักคิด ชีวิตไม่ตัน”

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้

20171106102914 2930aa68 me